ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η΄ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Α.Φ.Μ.:094077088
Μ.Α.Ε.:8017/03/Β/86/296
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Ελευσίνας
Διεύθυνση:ΘΗΒΩΝ 93-Τ.Κ. 19200
Τηλέφωνο:2105560141
Email:potioudis@gmail.com